غمناک ترین ماه سال ...

درخواست حذف این مطلب

     یعنی واقعا داری میری مادرم ؛ هنوز خیلی جوانی ؛ برایم حرف از رفتن نزن ؛ رضا علیه السلام رو داریم ؛ نگران نباش عزیزم ؛ انگار خیلی آشناتر از همگان به خداست ؛ نرو ای بی همتای هستی که تو بودی که مرا به آقا وصل کردی ...

     آقاجان برایش دعا کن ؛ نگهش دار برایم ؛ سید منو برام نگه دار؛ اینقدر مظلومی که نمی شود باور کرد ؛ بین این همه عالم ؛ مادرم من چرا ... ؛